ZAGREBAČKI GUP SE PONOVO MIJENJA PO MJERI MOĆNIH

ZAGREBAČKI GUP SE PONOVO MIJENJA PO MJERI MOĆNIH

Stotinu aktivista Prava na grad i Zelene akcije danas je u zagrebačkim Šestinama zatražilo smještaj u Kulmerovom dvoru – hotelu i objektu javne namjene u zoni zaštitnog zelenila. Međutim isključivi pristup u taj “hotel” ima obitelj Todorić. Na korist iste te obitelji trenutno se ponovno mijenja Generalni urbanistički plan Grada Zagreba koji će omogućiti prenamjenu objekta Kulmerovog dvora te dodatnu izgradnju na njihovoj parceli. Da stvar bude gora, istim izmjenama GUP-a će se omogućiti nova gradnja i devastacija na svim ostalim zaštitnim zelenim površinama u podsljemenskoj zoni.

Predloženim izmjenama GUP-a uvodi se nova kategorija složenih rezidencijalnih građevina, a zapravo privatnih dvoraca, koje će biti moguće graditi na svim zaštitnim zelenim površinama u podsljemenskom području koje su veće od 15 000 m2. Zanimljivo je da prema lokacijskoj dozvoli iz 2003. parcela Kulmerovog dvora obuhvaća baš 15.100 m2 pa se sada taj kompleks može prenamijeniti iz objekta javne namjene tj. reprezentativnog hotela u privatni dvorac.

Na prijavu Prava na grad i Zelene akcije, Urbanistička inspekcija Ministarstva zaštite okoliša stavila je izvan snage izmjene GUP-a usvojene 18. prosinca 2009. koje se odnose na gradnju u zelenim zaštitnim površinama. Nažalost, Ministarstvo je poništilo sporne izmjene isključivo radi proceduralnih pogrešaka te je GUP sa potpuno istim sadržajem sada na javnoj raspravi do ponedjeljka 2. ožujka.

Nedopustivo je da gradska vlast radi interesa jedne obitelji uvodi presedan na temelju kojeg će se devastirati sve zaštitne zelene površine u podsljemenskoj zoni. Te površine nužne su za zaštitu okoliša te kvalitetu života i sigurnost građana (zaštita zraka, zaštita od buke, nestabilne padine, erozija, voda, potočne doline, tradicionalni krajolici, itd.).

Generalni urbanistički plan se ponovno kroji prema željama moćnih, na isti način na koji se GUP za Donji grad mijenjao i prilagođavao potrebama HOTO grupe. Obitelj Todorić aktiviste nije primila na noćenje, a predstavnik vlasnika izjavio je kako “hotel nije otvoren jer još nije završena kategorizacija”. U međuvremenu obitelj Todorić u hotelu stanuje već četiri godine…

Prilažemo:
presliku lokacijske dozvole za Kulmerov dvor iz 2003.
mapu sa zaštitnim zelenim površinama koje se pretvaraju u građevinsko zemljište
fotografije sa današnje akcije