PRAVA U PRAKSI – Participacijom i suradnjom do kvalitetnih politika zaštite socio-ekonomskih prava

Razdoblje provedbe projekta:
1.1.2021. – 31.12.2022.

Javne politike za zaštitu socijalnih i ekonomskih prava u Hrvatskoj su nedovoljno dobro razvijene i neadekvatno se provode, rezultirajući time da su prava brojnih društvenih skupina nedovoljno zaštićena u praksi, a nejednakosti velike. Izgledno je da će pandemija COVID-19 produbiti socioekonomske nejednakosti, posebice u području rada, obrazovanja, i stanovanja. 

U području stambenih prava, Hrvatska značajno zaostaje za drugim državama EU po pitanju regulacije stambenih odnosa i prava, što pokazuju podaci Eurostata. Nadalje, iako je kvalitetan sustav obrazovanja na europskoj razini prepoznat kao prioritet nizom strateških dokumenata, Hrvatska je prema podacima Eurostata pri dnu liste država članica EU po ulaganju u obrazovanje. U području rada i zapošljavanja godinama svjedočimo fleksibilizaciji radnih odnosa, dominaciji prekarnih oblika rada, nezaposlenosti i nedovoljnoj zaštiti radničkih prava. Na primjer, prema rezultatima preliminarnog upitnika kojeg je BRID proveo u sektoru njege, dio radnica u sektoru smatra kako zaštitna oprema koju su osigurali poslodavci nije dovoljna za garantiranje njihove sigurnosti u uvjetima pandemije dok je tek 6% radnica u ovom sektoru u RH sindikalizirano, što ukazuje na otežano uključivanje u procese kreiranja javnih politika i zaštitu vlastitih prava.

Uz to, civilno je društvo nedovoljno uključeno u praćenje ovih politika i ima male kapacitete, a suradnja udruga i drugih važnih aktera poput sindikata, znanstvenika i drugih vrlo ograničena.

Kroz projekt „PRAVA U PRAKSI – Participacijom i suradnjom do kvalitetnih politika zaštite socio-ekonomskih prava“, Centar za mirovne studije, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Institut za političku ekologiju, Kuća ljudskih prava Zagreb i Pravo na grad će: 

  • uspostaviti sustav praćenja socio-ekonomskih nejednakosti i zagovaranja ostvarenja ekonomskih te socijalnih prava kroz jačanje suradnje i kapaciteta civilnog društva i međusektorske suradnje; 
  • razviti prijedloge politika obrazovanja, stanovanja i rada utemeljenih na međunarodnim standardima ekonomskih i socijalnih prava i 
  • doprinijeti formalnom i neformalnom obrazovanju o ekonomskim i socijalnim pravima kroz izradu kurikuluma i materijala za provedbu ekonomske dimenzije građanskog odgoja i obrazovanja te provedbu klastera Održivi razvoj i ekonomska pravda na Mirovnim studijima 

Smatramo da jačanjem kapaciteta i suradnje civilnog društva, kontinuiranim pritiskom na donositelje odluka, ali i proaktivnim razvojem prijedloga javnih politika u suradnji s ranjivim skupinama, građanima i stručnjacima možemo uvelike doprinijeti tome da se razina zaštite i promocije socijalnih prava znatno poboljša. Dodatno, kako je obrazovanje jedan od preduvjeta za veću aktivnost građana u zaštiti vlastitih prava, bavit ćemo se i osnaživanjem građana kroz neformalno obrazovanje i osnaživanje nastavnika za promociju socijalnih i ekonomskih prava u formalnom obrazovnom sustavu.

Ukupna vrijednost projekta: 165.748,43 € od čega je 149.173,58 € osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Nositelj projekta: Centar za mirovne studije

Partneri
Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju
Kuća ljudskih prava Zagreb
Pravo na grad 

JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad

Razdoblje provedbe projekta:
29.10.2020. – 29.10.2023.

Krajem listopada 2021. započeli smo provedbu trogodišnjeg projekta na kojem ćemo u suradnji sa 10 partnera iz RH, prikupljati i analizirati podatke te doprinijeti unapređenju sustava upravljanja na tri ključna tematska područja (voda, energetika i otpad) kao doprinos rješavanju ekološke krize i klimatskih promjena, na kojima su u Hrvatskoj nedostatno istraženi i razvijeni modeli kojima bi se ostvario njihov značajniji razvoj. Na projektu smo partner, a nositelj je Zelena akcija.

Ova tematska područja reflektiraju prioritete zaštite okoliša, održivosti i ekonomskog razvoja. Stoga će se u okviru projekta JEDRO proizvesti smjernice za unaprjeđenje sustava upravljanja navedenim tematskim područjima te promovirati njihova primjena među donositeljima odluka i ostalim dionicima.

Tri tematska istraživačka područja koja će se istražiti su:

  • Upravljanje vodama – s naglaskom na razlike u kvaliteti i cijeni vodnih usluga, koje reforme su potrebne, kojim mehanizmima se upravlja te kako se uključuje građane;
  • Gospodarenje otpadom – s naglaskom na upravljanje po zero waste principu kao odgovor na postojeći problem neodrživog gospodarenja otpadom te promovirajući model koji doprinosi i ekološkoj i ekonomskoj održivosti;
  • Obnovljivi izvori energije – s naglaskom na oblike organizacije proizvodnje (npr. energetske zadruge), participativnost, značaj na razini nacionalnih i lokalnih politika.

Ključna horizontalna tema zajednička svim područjima je pitanje uključivanja građana u upravljanju uslugama.

Cilj EU-a je reciklirati najmanje 55 posto komunalnog otpada do 2025. godine, a u Hrvatskoj se odvojeno prikuplja samo 26% uz trend blagog porasta. Kvalitetnije upravljanje ovim sustavom rezultirat će i znatnijim ubrzanjem ovog trenda.

Klimatski cilj EU je smanjiti emisije stakleničkih plinova za 40% do 2030., u odnosu na 1990. godinu. U Hrvatskoj obnovljivi izvori još nisu dosegli niti 10% udjela u ukupnoj proizvodnji električne energije. Istraživanje i promoviranje modaliteta koprodukcije i zajedničkog upravljanja u ovom sektoru rezultirat će i povećanjem proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

EU također teži osiguranju jednakog prava pristupa vodi za sve građane, a kroz projekt ćemo analizirati razlike u kvaliteti vode u RH te izraditi smjernice za reformu sustava.

Uzevši u obzir sve ove faktore projektni partneri su odlučili osnovati tematsku mrežu „Jedro“, koja će graditi kapacitete za istraživačkim, zagovaračkim i policy radom na ovim temama te širiti kapacitete i znanja na druge OCD-e te zagovarati rezultate prema donositeljima odluka i drugim ključnim akterima.

Projekt JEDRO- Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad počeo je 29.10.2020. godine i trajati će 36 mjeseci. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a ukupna vrijednost projekta je 3.594.308,89 kn.

Nositelj projekta: Zelena akcija

Partneri

Fakultet političkih znanosti u Zagrebu

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

Zeleni Osijek

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce

Zelena energetska zadruga (ZEZ)

Brodsko ekološko društvo (BED)

Ekološka udruga Krka Knin

Pravo na grad (PNG)

PAN – Udruga za zaštitu okoliša i prirode

ZMAG – Zelena mreža aktivističkih grupa